داگرتنەکان

سەردێڕ هاوپۆل داگرتن
پاتری لیثیۆم ئایۆن (LIFEPO4) 280Ah باترییەکان
AGE HYBRID 12KW 3PH WP وەرگێڕەکان
AGE LEADER 6KW وەرگێڕەکان
AGE 6KW WP وەرگێڕەکان
AGE 3000W MPPT وەرگێڕەکان
فؤڕمی وەزارەتی کارەبا بۆ سیستەمی (ON-Grid) تەختە خۆرییەکان
هەڵگری زانیاری تەختەی خۆری (Longi) تەختە خۆرییەکان
هەڵگری زانیاری تەختەی خۆری (QCells) تەختە خۆرییەکان
هەڵگری زانیاری پاتری (Lifpo4) باترییەکان
هەڵگری زانیاری پاتری (Praxis Tall Tubular) باترییەکان
بەرنامەی وەرگێڕی (Hybrid Solar Power) وەرگێڕەکان
بەرنامەی وەرگێڕی (AGE 1-5 Watch Power) وەرگێڕەکان
هەڵگری زانیاری وەرگێڕی (AGE Hybrid 10KW) وەرگێڕەکان
هەڵگری زانیاری وەرگێڕی (AGE Leader 5KW) وەرگێڕەکان
هەڵگری زانیاری (REXC 200AH) باترییەکان
هەڵگری زانیاری (وەرگێڕی ٣ کیلۆوات ڤۆڵتیە بەرز) وەرگێڕەکان

هاوبەشەکانمان