داگرتنەکان

سەردێڕ هاوپۆل داگرتن
هەڵگری زانیاری تەختەی خۆری (Longi) تەختە خۆرییەکان
هەڵگری زانیاری تەختەی خۆری (QCells) تەختە خۆرییەکان
هەڵگری زانیاری پاتری (Lifpo4) باترییەکان
هەڵگری زانیاری پاتری (Praxis Tall Tubular) باترییەکان
هەڵگری زانیاری پاتری زیرەک (Eco Smart) باترییەکان
هەڵگری زانیاری تەختەی خۆری (Poly & Mono) تەختە خۆرییەکان
بەرنامەی وەرگێڕی (Hybrid Solar Power) وەرگێڕەکان
بەرنامەی وەرگێڕی (AGE 1-5 Watch Power) وەرگێڕەکان
هەڵگری زانیاری وەرگێڕی (AGE Hybrid 10KW) وەرگێڕەکان
هەڵگری زانیاری وەرگێڕی (AGE Leader 5KW) وەرگێڕەکان
هەڵگری زانیاری (REXC 200AH) باترییەکان
هەڵگری زانیاری (ICS 170AH) باترییەکان
هەڵگری زانیاری (وەرگێڕی ٣ کیلۆوات ڤۆڵتیە بەرز) وەرگێڕەکان

هاوبەشەکانمان